Usein kysyttyä

K: Mikä on Hyvä Välitystapa?

V: Välitysliikelaissa todetaan, että "Välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa". Laissa ei ole kuitenkaan määritelty, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvää välitystapaa ei ole aiemmin kirjattu kokonaisuutena, kuten esimerkiksi hyvää isännöintitapaa tai hyvää asianajotapaa. Hyvän Välitystavan ohjeen tarkoitus on siis koota alan hyvä käytäntö yhteen.
 

K: Miten Hyvän Välitystavan ohje muuttaa aiempia käytäntöjä?

V: Hyvän Välitystavan ohjeeseen on kirjattu välittäjien jo aiemmin noudattamia hyviä käytäntöjä, se ei siksi välttämättä muuta toimintatapoja. Osa välittäjistä joutuu tarkistamaan menettelytapojaan, mikäli haluaa sitoutua noudattamaan ohjetta. Kiinteistönvälitystä koskevat lait säilyvät ennallaan, ohjeistus toimii niiden rinnalla.
 

K: Mihin Hyvä Välitystapa -ohjetta tarvitaan?

V: Ohjetta tarvitaan tarkentamaan lakia sekä osoittamaan kuluttajille ja välittäjille selkeästi mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan.
 

K: Mitä hyötyä ohjeesta on?

V: Ohje antaa kiinteistönvälittäjälle konkreettiset ohjeet siitä, miten välitystoiminnassa tulee toimia lakien ja säädösten mukaan. Ohje helpottaa välittäjän työtä, koska siitä löytää vastauksia mahdollisiin pulmatilanteisiin. Ohje vähentää myös tulkintojen tarvetta ja luo varmuutta asiakaspalveluun.

Ammattimainen toiminta ja edistää myös kiinteistönvälitysyrityksen liiketoimintaa. Asiakkaat arvostavat luotettavuutta, turvallisuutta ja huolellisuutta. Ohjeen noudattaminen vaikuttaa sitä kautta myös yrityksen menestykseen.

Kuluttaja saa ohjeesta kaiken asuntokauppaan liittyvän tiedon. Hän voi myös edellyttää, että välittäjä noudattaa Hyvää Välitystapaa. Hyvä Välitystapa vähentää virheitä ja lisää turvallisuutta asuntokaupassa.
 

K: Miten kuluttaja löytää välittäjät, jotka ovat sitoutuneet Hyvään Välitystapaan?

V: www.kvkl.fi sivuston karttahausta löytyy Hyvään Välitystapaan sitoutuneita välittäjiä.
Hyvään Välitystapaan sitoutuneet välitysliikkeet tunnistaa pyöreästä sinettimerkistä, joka on Hyvän Välitystavan tunnus. Tunnusta ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan siihen sitoutuneet välittäjät.
 

K: Miten ohjeen noudattamista valvotaan?

V: Ohjeeseen sitoutuneet yritykset vastaavat omasta liiketoiminnastaan suhteessa eri sidosryhmiin, mutta sen lisäksi alaa ja sen toimijoita valvovat erikseen määritellyt viranomaiset ja tahot. Ohjeen laatimiseen osallistuneet tahot seuraavat myös ohjeen käyttöä. Tarvittaessa ohjetta korjataan ja muutetaan.
 

K: Muuttaako ohje Aluehallintoviraston (AVI) valvontaa?

V: Välitysalaa valvova viranomainen AVI on antanut Hyvään Välitystapaan omat kommenttinsa jo valmisteluvaiheessa. AVI käyttää ohjetta myös omassa työskentelyssään. Ohje on näin ollen hyvä väline myös Aluehallintoviraston toimintayksiköiden henkilöstölle työssään kiinteistönvälitysalaan liittyvän valvonnan hoitamiseksi.

 

Päivitetty 23.2.2016